پايدار نمودن يك حالت اكسيداسيون نا پايدار

شرح آزمايش

محلول زير را تهيه نماييد

محلول 1

5 گرم سديم سولفيت

Na2SO3 را در12 سي سي آب مقطر حل نماييد .

محلول 2

6.5 گرم مس

II كلريد را در 6 سي سي آب مقطر حل نماييد .

محلول 3

گرم سديم سولفيت را در 100 سي سي آب مقطر حل نماييد و ضمن هم زدن مداوم 3 سي سي

HCL 2 نرمال به آن بيافزاييد

و ضمن هم زدن ، محلول 1 را به آرامي به محلول شماره 2 بيافزاييد پس از آن نصف محلول شماره 3 را به آرامي به مخلوط مرحله قبل بيافزاييد براي چند لحظه مخلوط را در كناري قرار دهيد تا رسوب ته نشين شود سپس آن را صاف نماييد و با باقي مانده محلول شماره 3 آن را بشوييد رسوب را جمع كنيد.

 

 

 

تشكيل كمپلكس مي تواند از تسهيم نا متنا سب يك كاتيون فلزي جلوگيري كند . مثلا يون مس

I ) در محلول آبي نا پايدار است( :

2

Cu + (aq) → Cu 2+ (aq) + Cu (S)

 

كمپلكس آمونياكي اين يون ،يعني + [

Cu(NH3)2 ] پايدار است وتسهيم نا متنا سب انجام نمي دهد.

گاهي حالتي از اكسايش يك عنصر نا پايدار است و با تسهيم نا متنا سب به ساير حالتهاي اكسايش آن تبديل مي شود .پتا نسيل الكترودهاي مس و يون هاي آن را مي توان به شرح زير خلاصه كرد :

 

Cu

2+ ______________ Cu +________________ Cu

_______________________

از اين نمودار مي توان فهميد كه يون

Cu + چندان پايدار نيست . در واقع يون هاي Cu+ در آب به طور نا متنا سب به فلز مس و يون هاي Cu 2+ تبديل مي شوند :

مقدار

emf اين واكنش V 368 / 0 + = 153 / 0 - 521 / 0 + است .

اجزاي نا پايداري كه به طور نا متنا سب تسهيم مي شوند به آسا ني قابل تشخيص اند . پتا نسيل الكترود براي واكنش اين اجزا مثبت تر از پتا نسيل الكترود براي كاهشي است كه در آن اين اجزا توليد مي شوند .:: موضوعات مرتبط: ازمایشگاه شیمی معدنی 1
:: برچسب‌ها: پايدار نمودن يك حالت اكسيداسيون نا پايدار
نويسنده : sadigheh