تهیه کمپلکس کربناتو تترا آمین کبالت (III) نیترات

مقدمه

.       1 ) تهیه کمپلکس کربناتو تترا آمین کبالت (III) نیترات


نکته: آزمایش اول و دوم مربوط به هم هستند و از محصول آزمایش اول مواد اولیه ی آزمایش دوم بدست میآد .

در گسترش شیمی کئوردیناسیون کمپلکسهای فلزی که نمونه آن در این آزمایشها سنتز شناسایی شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا قبل از 1950 ، بیشترین تحقیق در این زمینه ، منحصر به بررسی یونهای کمپلکس های عناصر واسطه با لیگندهای یک دندانه ای مانند -CL , -Br , -I , NH3 , و دو دندانه ای مانند بی پیریدین اگزالات (-O2_C_C_O2-) گلیسینات (- H2N_CH2_C2O ) و 2- CO3 بود این کمپلکس ها هنوز هم اساس تعداد زیادی از تحقیقات امروزی را با وجود اکتشافات اخیر خواص لیگندهایی مانند- CH2=CH2 , CO , CH3 , H و بنزن تشکیل می دهند .

ترکیبات کئوردیناسیون Co (III) , Cr (III) 1 از اهمیت ویژه ای برخوردارند بعنوان مثال + 2 [Ni(NH3)6] با H2O خیلی سریع واکنش دادهو ایجاد + 2 [Ni(H2O)6] می نماید در ورتیکه واکنش های مشابه برای کمپلکس هایی مانند [CO(NH3)6] و +3 [Cr(NH3)6] در همین شرایط به آهستگی انجام می شوند این گونه اختلاف در رفتار کمپلکس های انواع یونهای فلزی از نظر کیفی توسط میدان لیگند و تئوری اربیتال ملکولی توجیه می شوند .

واکنش پذیری کند کمپلکس های کبالت 3 زمینه را برای تحقیقات گسترده آن ممکن ساخته است . ساختمان های کمپلکس های 8 وجهی کبالت 3 که در این آزمایش خواهیم ساخت چنین می باشد :


یکی از روش های شناسائی ترکیبات یونی تعیین قابلیت انتقال جریان الکتریکی محلول آنهاست ترکیباتی که محلولهای آنها بیشترین قابلیت را دارا هستند از تعداد بیشتری یون تشکیل شده اند بنابراین قابلیت هدایت محلول یک مولار [Co(NH3)4CO3]NO3 کمتر از محلول باهمان غلظت [Co(NH3)5CL]Cl2 می باشد با اندازه گیری قابلیت هدایت محلول یک ترکیب می توان مشخص کرد که واحد فرمولی آن ترکیب دارای 4و3و2و یا تعداد زیادی یون است . گرچه معمولا اندازه گیری ها در محلول های آبی کمپلکس ها انجام می گیرد با این حال اینگونه اطلاعات را می توان با استفاده از حلالهای آلی نظیر اتانول ، دی متیل فرمالدئید ، نیتروبنزن یا استونیتریل برای ترکیبات یونی که درآب خیلی محلول نبوده و با آب واکنشی نداشته باشند بدست آورد .

روش دیگر برای شناسائی هویت یک کمپلکس اسپکتروسکوپی زیر قرمز است هر دو کمپلکس های یاد شده جذب هایی در فرکانس های مشخص ( معمولا بر حسب اعداد موج Cm-1 که عکس طولموج می باشد بیان می شود ، برای ارتعاشات کششی و خمشی گروه NH3 نشان می دهند و درضمن ارتعاشات کششی Co—N[Co(NH3)4CO3]NO3 جذبهایی را که مشخص کننده گروه کربنات است نشان میدهد که در این کمپلکس بعلت کئوردیناسیون گروه کربنات به یون فلز در مقایسه با طیف همین یون مثلا در Na2CO3 تا حدودی متفاوت است همچنین طیف باید دارای باندهای جذبی ناشی از حالتهای ارتعاش یون NO3- بسیار شبیه به انچه در NaNO3 مشاهده می شود باشد . نیز قابل اندازه گیری می باشد . همچنین محلول در مقابل طیف [Co(NH3)Cl]Cl2 به مقدار زیاد توسط جذب هائی که مربوط به گروه NH3 است تحت الشعاع قرار می گیرد بطور کلی فرکانس های کششی Co—Cl کمتر از آن است که بتواند بوسیله دستگاه های زیر قرمز معمولی مشاهده کرد البته گروه های یونی Cl- در حالت جامد وجود دارند و با سایر اتمهای منفرد پیوند محکمی دارند از اینرو هیچ گونه جذبی در طیف زیر قرمز که نشان دهنده حضور آن در ترکیبات باشد انتظار نمی رود در این علیرغم تاکید و اسپکتروسکوپی زیر قرمز قرمز و سایر روشهای دستگاهی برای شناسایی ترکیبات در این آزمایش و سایر آزمایشات باید اذعان کرد که تجزیه کمی عنصری قدم کاملا در تعیین چگونگی در تعیین ساختمان ترکیب جدید می باشد .

** سنتز [Co(NH3)4CO3]NO3 طبق معادله موازنه نشده زیر انجام خواهد گرفت .

CO3(NH4)2 + Co(NO3)2 + NH3(aq)+H2O2 -----> [Co(NH3)4CO3]NO3+NH4OH+H2O


نیترات درکبالت در بازار قابل تهیه بوده و فرمول آن Co(NO3)2.6H2O است که به احتمال زیاد ساختمان کئوردینه شده ای به فرمول [Co(OH2)6](NO3)2 دارد از آنجا که کمپلکس کبالت دو مانند نیکل دو ، برای تعویض لیگند واکنشی سریع نشان می دهد احتمالا اولین مرحله واکنش چنین می باشد .

Co(OH2)6 2+ + 4NH3 + CO3 2- -----> Co(NH3)4CO3+6H2O


کبالت در واکنش فوق در درجه ی اکسایش دو قرار دارد ، NH3 که لیگاندی قوی تر از H2O است طی واکنش فوق جایگزین آب می شود . طی واکنش به آن H2O2 هم می افزاییم بنابراین کمپلکس کبالت دو می تواند با انتقال یک الکترون به H2O2 برای ایجاد کبالت سه بصورت کمپلکس [Co(NH3)4CO3]+ غیر فعال اکسیده شود .

همچنین قابل ذکر است که کبالت دو در میدان های ضعیف تر پایدار تر است و کبالت سه در میدان های قوی تر .ادامه آزمایش به جلسه بعد می مونه ، چون باید محصول این آزمایش و تهیه کنیم برای یک هفته در جای ساکنی بمونه ، بعد ازش به عنوان مواد اولیه آزمایش دوم استفاده کنیم .

سوالات؟

1-چرانباید مواد اولیه یعنی امونیوم کربنات و هگزا اکوا کبالت2 دی نیترات را بتدا به صورت خشک روی هم بریزیم و بعد امونیاک را اضافه کنیم ؟


2- چرا محلول را حرارت میدهیم وچرا روی حرارت مستقیم قرار نمیدهیم ؟


3-چرا مقداری از امونیم کربنات را در حین حرارت دیدن اضافه میکنیم؟


4-لطفا روشی را برای اندازه گیری درصد کبالت در ترکیب ارائه دهید؟

- زیرا در صورتیکه مواد اولیه با هم مخلوط شوند و سپس آمونیاک اضافه شود، امکان انجام واکنش جانشینی ساده و نه تشکیل کمپلکس وجود دارد. در واقع زیاد ریختن آمونیاک به دلیل این است که NH4 یعنی یون آمونیوم در محیط با چیزی جایگزین نشود.
2- زیرا باعث تجزیه ی یون کربنات می شود.

3-در این مورد به کتاب آزمایشگاه شیمی معدنی مراجعه نمایید. من فکر می کنم دلیل این موضوع این است که برای پیشگیری از تجزیه ی آمونیوم کربنات، این ماده کم کم به محیط افزوده شود و همین طور که بتدریج افزوده می شود، مستقیم وارد واکنش تشکیل کمپلکس گردد.
4-برای اندازه گیری درصد یون کاتیون، می توان از دستگاه جذب اتمی استفاده نمود. روشهایی هم بر انجام آزمایش و نه استفاده از دستگاه وجود دارد که در کتاب تجزیه کمی و کیفی معدنی تالیف آقای وگل آمده و ترجمه شده ی ان نیز در بازار وجود دارد

1.      . - زیرا در صورتیکه مواد اولیه با هم مخلوط شوند و سپس آمونیاک اضافه شود، امکان انجام واکنش جانشینی ساده و نه تشکیل کمپلکس وجود دارد. در واقع زیاد ریختن آمونیاک به دلیل این است که NH4 یعنی یون آمونیوم در محیط با چیزی جایگزین نشود.
2- زیرا باعث تجزیه ی یون کربنات می شود.
3-در این مورد به کتاب آزمایشگاه شیمی معدنی مراجعه نمایید. من فکر می کنم دلیل این موضوع این است که برای پیشگیری از تجزیه ی آمونیوم کربنات، این ماده کم کم به محیط افزوده شود و همین طور که بتدریج افزوده می شود، مستقیم وارد واکنش تشکیل کمپلکس گردد.
برای اندازه گیری درصد یون کاتیون، می توان از دستگاه جذب اتمی استفاده نمود. روشهایی هم بر انجام آزمایش و نه استفاده از دستگاه وجود دارد که در کتاب تجزیه کمی و کیفی معدنی تالیف آقای وگل آمده و ترجمه شده ی ان نیز در بازار وجود دارد.

 

سوال : 1.معادله ی سنتزتترا امین کربناتو کبالت3نیترات را نوشته وموازنه کنید. 2.چراco(h2o)6](no3)2 ] تغییر می کند ولی co(nh3)4co2]no3 بی اثر است. 3.نقش h2o2 دراین سنتز چیست.4.هیبدیراسیون وخصوصیات مغناطیسی وگروه نقطه ای وفعالیت نوریco(nh3)4co3]no3]رابررسی کنید.5.واکنش اتصال امونیوم کربنات رابنویسید. 6.چرا امونیوم کربنات را باید مرحله به مرحله اضافه کرد. 7.چرامحلول حاصل درهنگام حرارت دادن نباید بجوشد. 8.ساختار لوویس وگروه نقطه ایh2o2 رابنویسید . 9.روش بدست اوردن راندمان.10.روشی برای اندازه گیری درصد کبالت را بنویسید .

پاسخ : به نام خدا و با سلام


1- تهیه کمپلکس کربوناتو تترا آمین کبالت(III) نیترات


CO3(NH4)2 + Co(NO3)2 + NH3 + H2O2 → [Co(NH3)4CO3]NO3 + NH4OH + H2O

3- نقش اکسید کنندگی دارد.

6- زیرا فرصت انجام واکنش مناسب را داشته باشد.
7- زیرا باعث تجزیه ی یون کربنات و درنتیجه کمپلکس می شود.

8- در سایت زیر مشاهده نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_peroxide


  :: موضوعات مرتبط: گزارش کار از شیمی معدنی 2
:: برچسب‌ها: گزارش کار شیمی معدنی 2
نويسنده : sadigheh